نویسنده = محمدرضا امینی
تعداد مقالات: 1
1. شاهنامه سلیمانی؛ احیای سنت شاهنامه‌سرایی در دربار عثمانی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 1-30

محمدرضا امینی؛ سکینه نعمتی