تعداد مقالات: 84

26. بررسی و تحلیل نسخۀ خطّی دیوان خالص اصفهانی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 57-86

آسیه ذبیح نیا عمران؛ نیرالسادات ابطحی


28. معرفی مثنوی المعنویه الخفیه اثر ابراهیم گلشنی بردعی

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 63-92

احمدرضا یلمه ها؛ کرامت نامجو


30. معرفی رسالۀ دواءالمساکین

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 73-92

حسین مسجدی؛ سیده مرضیه رضائی


31. نقدی بر تصحیح دیوان سیف اسفرنگی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 77-97

علیرضا شانظری


32. معرّفی قطعه‌ای منسوب به ابو سعید ابوالخیر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 79-92

محمد شاه بدیع زاده؛ اعظم السادات هاشمیان شهری


33. نظریۀ کلان‌مفهوم لیکاف و تأثیر آن بر کیفیت تصحیح متون (موردپژوهی: متون عرفانی)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 83-106

محمدباقر شهرامی؛ شمس الله غلامی؛ نصرالله پورمحمدی املشی


34. معرفی و بررسی دیوان ملاحسن حافی هروی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 83-120

نرگس افروز؛ احمد علی جعفری


35. جستاری در شرح احوال و بررسی دیوان فنای خویی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 85-104

شهریار حسن زاده


36. مینای شیرازی و نسخ دیوان او

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 87-106

حسین مسجدی؛ فاطمه زمانی قورتانی


39. تصحیح یک تصحیف در روضه‌الصفا میرخواند

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 93-102

مریم صالحی نیا؛ اکبر حیدریان


42. معرفی و بررسی رسالۀ‌ انسان‌نامۀ سید محمد نوربخش

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 105-128

نرگس افروز؛ علی اصغر حلبی


43. جُستاری در شرح احوال و بررسی دیوان قاضی نظام هروی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 107-136

سید امیر جهادی؛ علی جهانشاهی افشار


45. معرفی و تصحیح نسخۀ خطی رساله‌ای در عرفان تألیف شیخ حیدر نجفی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 121-144

الهام روستایی راد؛ مریم حسینی


46. معرفی و بررسی «مجمع الافکار» اثر محمد حکیم هندی

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 133-156

قربانعلی ابراهیمی


47. معرفی و بازشناسی نسخۀ خطی مثنوی بهرام و بهروز از وقار شیرازی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 150-178

مهدی نوروز؛ رضا جلیلی


48. معرفی چند شاعر و نویسندۀ گمنام کرمانی، متعلق به سده‌های 10 و 11 هجری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 103-126

داریوش کاظمی؛ مریم بدیعی


49. تحلیلی بر رویکرد سبکی نسخۀ خطی شرح محبت‌نامۀ جامی

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 125-148

فاطمه پهلوان شمسی؛ شهرزاد نیازی؛ مریم بلوری


50. شرح احوال و بررسی نسب‌نامۀ میر والهی قمی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 127-167

قاسم سالاری؛ فاطمه شکیب فرد