تعداد مقالات: 84

76. معرفی نسخۀ خطی الانوار فی کشف الاسرار روزبهان بقلی

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 80-106

غلامرضا خوش اقبال؛ قاسم کاکایی


77. معرفی نسخه‌های خطی رساله‌های خواجه احمد کاسانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 83-111

الهام رستاد؛ زینب رحمانیان کوشککی


78. ضرورت تصحیح دوبارۀ رسالة القدس و غلطات السالکین روزبهان بقلی

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 92-118

غلامرضا خوش اقبال؛ محمدیوسف نیری


79. بررسی نسخۀ خطی دیوان میرزا محمّد حسین شریفی شیرازی با رویکرد سطح فکری

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-142

معصومه کیان؛ شهین اوجاق علیزاده؛ مهدی ماحوزی؛ فاطمه امامی


80. معرفی نسخۀ‌ خطی لطایف الاسماء

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-127

بی بی معظمه حیدری؛ سیدمحمدباقر کمال الدینی عزآبادی؛ سید عباس طباطبایی


81. معرفی و بررسی نسخۀ خطی التوحید من نفس الرحمن شرف‌الدین علی یزدی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 112-140

ناصر خراسانی؛ داود چوگانیان؛ غلامعلی آریا؛ علیرضا ابراهیم


82. معرفی نویافته‌های جنگ بتخانۀ ملا محمد صوفی مازندرانی

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-155

محدثه فرخی


83. بررسی و تحلیل نسخۀ خطی اصول الفصول فی حصول الوصول

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 141-171

سعید عابدینی؛ عزیزاله توکلی کافی آباد؛ محمود صادق زاده


84. معرفی اندیشه وآثار درویش علی بن یوسف کرکهری و تأثیر اندیشه های دیگران بر آثار او

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-169

فاطمه توسل پناهی؛ علی اصغر حلبی؛ آریا یونسی