معرفی و بررسی «مجمع الافکار» اثر محمد حکیم هندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

نسخه‌های خطی به دلیل احتوای آنها بر مسائل ادبی و تاریخی، اطلاعات ارزشمندی برای اهل پژوهش فراهم می‌کند؛ بدین دلیل معرفی نسخه‌های خطی، یکی از وظایف ضروری پژوهشگرانِ عرصۀ پژوهش‌های ادبی در عصر حاضر است. یکی از مجموعه‌های ناشناخته و مجهول القدری که در شبه قاره و در قرن یازدهم هجری تألیف شده است، «مجمع الافکار، نادر و کمیاب» اثر محمد حکیم هندی است. تنها نسخۀ خطی مجمع الافکار به شمارۀ 14209 در کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران نگه‌داری می‌شود. این مجموعه 718 صفحه‌ای شامل 53 دیباچۀ دیوان‌های شاعران قرن یازدهم هجری و حدود 283 رقعه و مکتوب از شاعران و نویسندگان همین دوره و در مطالب گوناگون ادبی و تاریخی دیگر است. در مقالۀ حاضر، این نسخه معرفی و بررسی شده است. اهمیت پژوهش حاضر در این است که نسخۀ «مجمع الافکار، نادر و کمیاب» همچون آیینه‌ای برای قرن یازدهم هجری در شبه قاره است.

کلیدواژه‌ها