معرفی نسخۀ خطی تذکرة الشعرای محفوظ در کتابخانۀ وزیری یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد

چکیده

رویکرد اصلی مقالۀ حاضر این است که یکی از میراث‌های ادبی زبان و ادب فارسی، یعنی تذکرة الشعرا، را به دوستداران فرهنگ و ادب معرفی کند و گردوغبار گذشت زمان و بی‌توجهی اهل ادب را از چهرۀ آن بزداید و با ارائۀ گزارشی از ساختار و محتوای آن، گامی هرچند کوتاه، در زنده نگه داشتن یکی از آثار گرانسنگ عرصۀ زبان و ادب فارسی بردارد. نسخۀ خطی این کتاب در بخش نسخ خطی کتابخانۀ وزیری یزد به شمارۀ 2604 نگهداری می‌شود و فاقد نام کاتب و تاریخ کتابت است. تذکرة الشعرا کتابی در شرح احوال شعرای متقدم، متأخر و همعصر مؤلف است و در یک مقدمه، هفت طبقه و یک خاتمه نوشته شده است. بعد از تحقیق و بررسی مشخص شد که این دست‌نویس، نسخه‌ای دیگر از تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی است که تاکنون ناشناخته مانده است. در این مقاله سعی شده است این اثر ارزشمند که تاکنون در کتابخانۀ وزیری یزد ناشناخته مانده بود، به سایر دوستداران علم و ادب معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


1. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله (1311)، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، بیروت ـ لبنان: دار احیاء التراث العربی.
۲. دولتشاه سمرقندی (1318). تذکرة الشعرا، تصحیح ادوارد براون، چ۱، لیدن: بریل.
۳. ـــــــ (1338). تذکرة الشعرا، تصحیح محمد رمضانی، چ۱، تهران: خاور.
۴. ـــــــ (1337)، تذکرة الشعرا، تصحیح محمد عباسی، چ۱، تهران: شاه‌آباد.
5. رضایی، نرگس (1386)، «نقد و بررسی تصحیحی جدید از تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی»، کتاب ماه ادبیات، شمارۀ 4: 70ـ73.
6. شیروانی، محمد (1350)، فهرست نسخه‌های کتابخانۀ وزیری یزد، ج۴.
7. صفا، ذبیح‌الله (1372)، تاریخ ادبیات در ایران، چ۹، تهران: فردوس.