حدیث مکرّرِ نقد تصحیح ‏های ترجمۀ رسالۀ قشیریّه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران(نویسنده مسؤول)

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.

چکیده

باتوجه‏به تعداد فراوان محقّقان در حوزۀ زبان و ادبیّات فارسی تحقیقات بیشماری در زمینه‏های گوناگون انجام می‏شود. در بیشتر این تحقیقات داوری و پیشینۀ آن‏ها نیز مرور می‏شود؛ اما باز هم شمار پژوهش‏های تکراری کم نیست. این پژوهش با روش مقایسه‏ای به بررسی هفت مقاله می‏پردازد که دربارۀ یک موضوع، یعنی تصحیح رسالۀ قشیریه و ترجمۀ آن انجام شده است. هدف از نگارش این مقاله آسیب‏شناسی تحقیقات و تصحیحات تکراری و لزوم انجام چنین پژوهش‏هایی است. مسئلۀ اصلی این مقاله بررسی مشابهت‏های هفت مقاله در یک حوزه و موضوع واحد و نشان‏دادن نتایج و دستاوردهای غیرتکراری آن‏هاست که نمونه‏ای از تحقیقات تکراری را نشان می‏دهد. درواقع در این پژوهش یک نمونه از تحقیقات مشابه و تکراری در تحقیقات حوزۀ ادبیّات فارسی بررسی می‏شود و نتایج حاصل از آن نشان می‏دهد که فعّالان حوزۀ ادبیّات (به‏ویژه مدرّسان، پژوهشگران و داوران مجلات) باید برای تکراری‏نبودن موضوعات مقالات چاره‏ای بیندیشند.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها