بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بازگیر الوار، اعظم [1] دانشجوی دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • باقری، لیلا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • بخشایی، سودابه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
 • بدیعی، مریم [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد کرمان
 • برقی، لطفعلی [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسؤول)
 • بلوری، مریم [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

پ

ج

چ

ح

 • حاتمی، حافظ [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
 • حیدریان، اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • حیدریان، اکبر [2] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسینی، مریم [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
 • حسینی، مریم [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
 • حسن زاده، شهریار [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
 • حکیم آذر، محمد [1] دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • حکیم آذر، محمد [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.(نویسندة مسئول)
 • حلبی، علی اصغر [1] استاد گروه زبان و ادبیات فارسی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حمیدی، سید جعفر [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

خ

د

 • دادبه، اصغر [1] استاد زبان و ادبیات فارسی واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران
 • دادبه، اصغر [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دهقان، علی [1] دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

 • طاووسی، محمود [1] استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

ظ

ع

 • عبدالهی، نیلوفرسادات [1] دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 • عطریان، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور شیراز
 • علامی، بهمن [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • علامی، بهمن [1] دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

غ

 • غلامی، شمس الله [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ف

 • فرحمند، مهین [1] دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دانشکده علوم انسانی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی،
 • فیضی گیلانده، سوسن [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

ق

ک

گ

 • گلی، احمد [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

م

ن

و

ه

ی