دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 1-170 
2. معرفی نسخۀ خطی مجمع‌الشعرا و شاعران ناشناختۀ آن

صفحه 27-53

لیلا باقری؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مرتضی رشیدی آشجردی