دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 1-200 
1. معرفی دست‌نوشتة کتابخانة سلطنتی کپنهاک

صفحه 1-22

علی محمد سجادی؛ یوسف علی یوسف نژاد


6. نقد، بررسی و معرفی منظومه خطی «طوبی»

صفحه 157-182

حمیدرضا قانونی؛ الهام پهلوان صباغ


7. شرح احوال و بررسی دیوان شعاعی قاجار

صفحه 183-212

یوسف نیک روز؛ زهرا جلیلی؛ حسین عطریان