دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 1-180 
2. معرفی نسخۀ خطی تذکرة الشعرای محفوظ در کتابخانۀ وزیری یزد

صفحه 35-54

سیدمحمدباقر کمال الدینی عزآبادی؛ نجمه احمدی بغدادآبادی


6. معرفی و بررسی نسخۀ ‌خطی دیوان غزلیات عالِمی دارابجردی، شاعر قرن دهم هجری

صفحه 129-160

اعظم بازگیر الوار؛ محمود طاووسی؛ مریم امیر ارجمند؛ فاطمه امامی


7. نقد منابع هندی در معرفی نُسخ خطی مثنوی سراپای مهری

صفحه 161-180

بهمن علامی؛ محمد حکیم آذر؛ اصغر رضاپوریان