اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر احمدرضا یلمه ها

زبان و ادبیات فارسی سردبیر فصلنامه

ayalamehayahoo.com

مدیر مسئول

دکتر مریم محمودی

زبان و ادبیات فارسی مدیر مسئول فصلنامه

m.mahmoodi75yahoo.com

مدیر اجرایی

سارا ملاسعیدی

روانشناسی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

sara19molasaeidigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین آقاحسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد ،دانشگاه اصفهان

h.aghahosainigmail.com

دکتر علی حیدری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار ،دانشگاه لرستان

aheidary1348yahoo.com

دکتر طاهره خوشحال

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اصفهان

t.khoshhslyahoo.com

دکتر پریسا داوری

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

parisa_davariyahoo.com

دکتر عطامحمد رادمنش

زبان و ادبیات فارسی استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

a_radmanesh21yahoo.com

دکتر اسحاق طغیانی

زبان و ادبیات فارسی استاد ، دانشگاه اصفهان

etoghyaniyahoo.com

دکتر ناصر محسنی نیا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار،دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

n.mohseniniyayahoo.com

دکتر محسن محمدی فشارکی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار ، دانشگاه اصفهان

fesharaki311yahoo.com

مریم محمودی

زبان و ادبیات فارسی مدیر مسوول و عضو هیات تحریریه فصلنامه

m.mahmoodi75yahoo.com

احمدرضا یلمه ها

زبان و ادبیات فارسی سردبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه

ayalameha.ir
ayalamehayahoo.com