پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی (NOSKHEH) - واژه نامه اختصاصی