نویسنده = زرین تاج واردی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و تحلیل ساختاری نسخۀ خطی منظومۀ ناهید و اختر

دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 133-154

سودابه بخشایی؛ زرین تاج واردی