نویسنده = فاطمه زمانی قورتانی
تعداد مقالات: 1
1. مینای شیرازی و نسخ دیوان او

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 87-106

حسین مسجدی؛ فاطمه زمانی قورتانی