نویسنده = بهمن علامی
تعداد مقالات: 2
1. نقد منابع هندی در معرفی نُسخ خطی مثنوی سراپای مهری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 161-180

بهمن علامی؛ محمد حکیم آذر؛ اصغر رضاپوریان


2. سبک شناسی دیوان مهری عرب و معرّفی نسخ خطی این دیوان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 33-56

محمد حکیم آذر؛ بهمن علامی