نویسنده = غلامرضا خوش اقبال
تعداد مقالات: 2
1. معرفی نسخۀ خطی الانوار فی کشف الاسرار روزبهان بقلی

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 80-106

غلامرضا خوش اقبال؛ قاسم کاکایی


2. ضرورت تصحیح دوبارۀ رسالة القدس و غلطات السالکین روزبهان بقلی

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 92-118

غلامرضا خوش اقبال؛ محمدیوسف نیری