نویسنده = احمدرضا یلمه ها
تعداد مقالات: 6
1. معرفی نسخة خطی عروض و قافیه «حلیة‏الشاعر» تألیف ابراهیم بن مالک دیلمی متخلص به صغیری

دوره 5، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-34

احمدرضا یلمه ها؛ هاله اژدرنژاد


2. بررسی و تحلیل نسخۀ خطی «طب منظوم» اثر عبدالکریم اعرج متخلص به عجزی

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-26

مریم کمالوند؛ احمدرضا یلمه ها؛ مریم محمودی


3. نسخه‌ای تازه‌یافته از محب و محبوب (بازخوانی نسخۀ چاپ‌شده)

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 66-98

احمدرضا یلمه ها


4. معرفی نسخۀ خطی المجامع الصوفیه و المراهص العلویه

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-91

سیما حاتمی نیا؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


5. معرفی و بررسی رسالۀ عین المعانی فی شرح اسماء الربانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 1-26

احمدرضا یلمه ها؛ مهدیه ولی


6. معرفی مثنوی المعنویه الخفیه اثر ابراهیم گلشنی بردعی

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 63-92

احمدرضا یلمه ها؛ کرامت نامجو