نویسنده = مریم محمودی
تعداد مقالات: 2
1. معرفی نسخۀ خطی المجامع الصوفیه و المراهص العلویه

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-91

سیما حاتمی نیا؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها