کلیدواژه‌ها = نسخه‌های خطی
تعداد مقالات: 2
1. نسخه‌شناسی اشعار و شرح احوال صادق هجری تفرشی

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-64

علی اکبر عطائی؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ اصغر دادبه


2. معرفی نسخه‌های خطی رساله‌های خواجه احمد کاسانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 83-111

الهام رستاد؛ زینب رحمانیان کوشککی