کلیدواژه‌ها = دورۀ صفویه و افشاریه
تعداد مقالات: 1
1. نسخه‌شناسی اشعار و شرح احوال صادق هجری تفرشی

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-64

علی اکبر عطائی؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ اصغر دادبه