دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-190