دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-146 
4. معرّفی قطعه‌ای منسوب به ابو سعید ابوالخیر

صفحه 79-92

محمد شاه بدیع زاده؛ اعظم السادات هاشمیان شهری