دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، بهار 1397، صفحه 1-176 
4. معرفی رسالۀ دواءالمساکین

صفحه 73-92

حسین مسجدی؛ سیده مرضیه رضائی


6. تحلیلی بر رویکرد سبکی نسخۀ خطی شرح محبت‌نامۀ جامی

صفحه 125-148

فاطمه پهلوان شمسی؛ شهرزاد نیازی؛ مریم بلوری


7. معرفی و متن‌شناسی نسخۀ خطی حدایق الانوار محمدصادق قومشمی

صفحه 149-176

مهین فرحمند؛ سید محمود سیدصادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی