درباره نشریه

یکی  از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اخذ مجوز چاپ و انتشار دوفصلنامه  " پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی" است .

این نشریه بر اساس مجوز و نامه شماره 16680/ 87/ ص/95 مورخ 95/3/4 و رای در یکصد و یکمین جلسه کمیسیون بررسی تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مجوز چاپ دریافت نموده است. دوفصلنامه  " پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی" در حال حاضر موفق به احراز رتبه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گردیده است.