اهداف و چشم انداز

یکی از بارزترین شاخصهای بالندگی در هر جامعه‌ای، استفاده از یافته‌های پژوهشی برای بهبود وضع علمی است. در محیط های دانشگاهی که خاستگاه اصلی اندیشه‌های بارور و تفکرات بالنده و زاینده است، مجلات علمی - پژوهشی بهترین ابزار تبادل یافته‌ها و اندوخته‌های علمی است. در این میان، پژوهشها و یافته‌های مربوط به نسخه شناسی ، به سبب آنکه حافظ مواریث ملی و زمینه‌ساز باروری بیشتر فرهنگ و زبان یک ملت و همچنین عامل حفظ و احیای هویت ملی و فرهنگ اسلامی است، از جایگاه خاصی برخوردار است.

 دوفصلنامه " پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی  "دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان نیز بر مبنای همین هدف و در راستای دستیابی به پژوهشها و بهره‌گیری از توان تحقیقی اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور و نیز متخصصان حوزه نسخه شناسی، فرهیختگان و اصحاب فکر و قلم، بر اساس مجوز و نامة شمارة 16680/87/ص/95 مورّخ 95/3/4 و رای در یکصد و یکمین جلسه کمیسیون بررسی تایید مجله هایی علمی دانشگاه آزاد اسلامی، موفق به اخذ مجوز چاپ و انتشار گردید  .امید است این نشریه بتواند با انتشار تازه‌ترین یافته‌های پژوهشی محققان کشور، گامی هرچند کوتاه در مسیر رشد و بالندگی و تعالی آرا و اندیشه‌های علمی بردارد.