فرایند پذیرش مقالات

مقالات پس از دریافت، به شرط تکمیل و ارسال فرم های «تعهد نامه» و «تعارض منافع» همراه با امضای نویسندگان، ابتدا در جلسه هیأت تحریریه مجله مطرح و چنانچه متناسب با محورهای مجله باشد، برای داوری ارسال و پس از اخذ نظر داوران و طرح مجدد در هیأت تحریریه، نتیجه آن به نویسنده اطلاع رسانی می گردد.

«درصورت عدم بارگذاری فرم های تعهدنامه و تعارض منافع نویسندگان، مقاله بررسی نخواهد شد.»

توجه:   لطفا جهت دریافت فرم های «تعهد نامه» و «تعارض منافع» نویسندگان به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.